Što donosi novi Zakon o tržištu električne energije?

Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja / Foto: Maks Petković

Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, prezentirao je na konferenciji ‘Dani Sunca’, koja se održala 30. rujna i 1. listopada u Hvaru, novitete koje donosi novi zakonodavni okvir u zelenoj tranziciji.

Novi Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE) prenosi sve odrednice Direktive (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019.), a nakon stupanja na snagu do sredine ovog mjeseca slijedi donošenje podzakonskih akata. Drugi važan zakon u provedbi zelene tranzicije je i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (ZOIEVUK, koji je prošao prvo čitanje, a donosi se u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11 prosinca 2018. o primicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prijedlog tog zakona trebala bi krajem listopada 2021. usvojiti Vlada RH, a stupanje na snagu očekuje se do kraja studenoga 2021.

Osnove za donošenje Zakona o tržištu električne energije:

 • Model funkcionalnog tržišta električne energije ključni je element koji omogućuje porast upotrebe obnovljive energije
 • Tehnološkim napretkom u upravljanju elektroenergetskom mrežom, kao i u proizvodnji obnovljive električne energije kupcima su otvorene nove mogućnosti
 • Slobode koje su građanima EU zajamčene Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (slobodno kretanje robe, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga), ostvarive su jedino na potpuno otvorenom tržištu električne energije
 • Za sve skupine kupaca (industrijski i trgovački kupci te kupci iz kategorije kućanstvo) omogućava se slobodan pristup tržištima električne energije, kako bi svi imali koristi od tržišnog natjecanja u EU
 • Poboljšanje regulatornog okvir koji će pridonijeti rješavanju trenutnih problema na tržištu električne energije

Novine koje donosi ZOTEE:

 • uspostavljaju se zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje energije te opskrbu električnom energijom
 • odredbe o zaštiti potrošača s ciljem stvaranja integriranih, konkurentnih, fleksibilnih i transparentnih tržišta električne energije koja se primjenjuju u cijeloj EU, a koja su orijentirana na krajnje kupce
 • osiguravaju se principi za formiranje prihvatljive i transparentne cijene i troškovi električne energije za krajnje kupce, utvrđuju se ključna pravila za organizaciju i funkcioniranje elektroenergetskog sektora
 • utvrđuje se visok stupanj sigurnosti opskrbe te neometan prijelaz na održivi energetski sustav s niskom razinom emisije ugljika
 • uvode se novi instituti kao što su: aktivni kupac i energetska zajednica građana s ciljem omogućavanja svim krajnjim kupcima da izravno sudjeluju u proizvodnji, potrošnji ili dijeljenju električne energije
 • shodno tome uvode se i nove energetske djelatnosti kao što su: agregiranje, skladištenje energije, organiziranje energetske zajednice građana i operator zatvorenog distribucijskog sustava
 • određuje se postupak javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja  za novi proizvodni kapacitet
 • osiguravanje besplatnog pristupa barem jednom alatu za usporedbu ponuda opskrbljivača, za kupce iz kategorije kućanstvo te kupce iz kategorije poduzetništvo s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh (uključujući ponude za ugovore s dinamičnim određivanjem cijene električne energije u dijelu koji se slobodno ugovara)
 • krajnji kupac može samostalno ili putem agregiranja ravnopravno sudjelovati na svim tržištima električne energije
 • uvođenje naprednog sustava mjerenja kojim se osnažuju krajnji kupci na način da im takvi sustavi omogućavaju točne povratne informacije o potrošnji ili proizvodnji energije u gotovo stvarnom vremenu, bolje upravljanje potrošnjom energije, kao i da posljedično smanje iznose svojih računa za potrošnju električne energije
 • uvođenje elektromobilnosti kao važnog elementa energetske tranzicije
 • skladište energije kao postrojenje u kojem se električna energija skladišti pretvorbom u neku drugi oblik energije, a podrazumijeva reverzibilne elektrane, crpne elektrane, električne kotlove sa spremnikom, toplinske pumpe, baterijske spremnike elektrolizatore sa spremnikom vodika i ostale uređaje  u koje se električna energija može spremiti, u nekom obliku, te kasnije predati u prijenosnu ili distribucijsku mrežu
 • određuju se pravila o neovisnosti HERA, te se utvrđuje načine suradnje s drugim državama članicama, regulatornim tijelima i operatorom prijenosnog sustava, s ciljem stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta električne energije
 • osiguravaju se temeljna načela u pogledu određivanja tarifa i dodjele prekozonskih kapaciteta kao jedinstvena u cijeloj Europskoj uniji
 • potiče se integracija energije iz obnovljivih izvora, te slobodno tržišno natjecanje
 • uvođenje elektromobilnosti kao važnog elementa energetske tranzicije
 • uvođenje naprednog sustava mjerenja kojim se osnažuju krajnji kupci na način da im takvi sustavi omogućavaju točne povratne informacije o potrošnji ili proizvodnji energije u gotovo stvarnom vremenu, bolje upravljanje potrošnjom energije, kao i posljedično smanjivanje iznosa računa za potrošnju električne energije
 • određuje se sustav provođenja javnog natječaja za dodjelu energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Energetsko odobrenje za proizvodna postrojenja:

 • proizvodna postrojenja ili skladišta električne energije koja namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja na način da u pisanom obliku Ministarstvu iskažu interes za gradnju proizvodnog postrojenja na određenoj lokaciji
 • Ministarstvo donosi odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja
 • Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude izdaje se energetsko odobrenje
 • Javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja ne provodi se ako je investitor riješio vlasničke odnose na zemljištu na kojem planira graditi proizvodno postrojenje, za geotermalna postrojenja i hidroelektrane veće od 10 MW
 • Naknada za dodjelu energetskog odobrenja, uplaćuje se u HROTE d.o.o. i prizna se nositeljima projekta, kao jamstvo ozbiljnosti ponude prilikom sudjelovanja proizvodnih postrojenja na natječaju za dodjelu tržišne premije

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji:

 • primjena programa potpora u obliku kojim se ne dovodi do narušavanja u pogledu funkcioniranja tržišta električne energije
 • natječajni postupci za dodjelu potpora otvoreni su svim proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora na nediskriminirajućoj osnovi
 • u cilju izbjegavanja narušavanja koje rezultiraju pretjeranim uvozom resursa iz trećih zemalja, promiče se pristup životnog ciklusa princip jednakovrijednog razmatranja električne energije, koja je proizvedena i koja je uvezena iz trećih zemalja

Nakon predstavljanja zakonske regulative održana je panel rasprava ‘Stanje i budućnost fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj’ u kojoj su sudjelovali Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja), Lana Bačura, voditeljica službe u Upravi za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, Ozren Fućak, voditelji projekata – specijalist iz HROTE-a te dr. sc. Tomislav Plavšić, predsjednik uprave HOPS-a.

Plavšić je naglasio da HOPS nije kreator energetske politike ali da je jedan od ključnih čimbenika u provođenju iste. Naime, HOPS već više od 10 godina uspješno priključuje sve realizirane projekte OIE, prvenstveno VE i trenutno se nalazi pred izazovom priključenja značajnih količina proizvodnih kapaciteta za koje je iskazan interes, uključujući i rastući interes za priključenje sunčanih elektrana, na prijenosnu mrežu. Vodeći prvenstveno računa o sigurnosti i stabilnosti pogona elektroenergetskog sustava, a samim time i sigurnosti opskrbe kupaca električnom energijom, HOPS provodi analize mogućnosti priključenja proizvodnih kapaciteta OIE na prijenosnu mrežu sagledavajući raspoložive mogućnosti infrastrukture za prijenos električne energije, raspoložive mehanizme za uravnoteženje sustava te alate za prognozu proizvodnje OIE. U skladu sa tehnološkim razvojem te razvojem tržišta električne energije, mogućnosti priključka novih proizvodnih kapaciteta OIE su se kroz vrijeme povećavale. Tome značajno doprinosi i nacionalni i EU zakonodavni okvir kojim se uređuje područje OIE, pri čemu je za HOPS posebno važno pitanje odgovornosti za uravnoteženje.

Vjetar za održivost

„Ja ću govoriti o rješenjima“ – rekao je u uvodu svoje prezentacije na konferenciji Dani dobroga vjetra Hein Prinsen, konzultant nizozemske Ekološko-konzultantske tvrtke Bureau Waardenburg,

Pročitaj više »