Primjedbe i prijedlozi na 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

Konstruktivne primjedbe i prijedlozi
Konstruktivne primjedbe i prijedlozi

U tijeku je javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2017. do 2019. godine i udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske dalo je svoje primjedbe na prijedlog.

Primjedbe na politike o provedbi direktivne o energetskoj učinkovitosti

Udruženje je unutar poglavlja 3.1 „Horizontalne mjere“ predložilo uvođenje nove mjere „Energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo u cilju regionalnog razvoja“ s ciljem razvoja gospodarstva u skladu s klimatsko-energetskom politikom i regionalnim razvojem Hrvatske. Vremenski okvir mjere bio bi 2017 – 2023 s osiguranim nepovratnim sredstvima.

Cilj predložene mjere je integrirati čišću energiju u poslovne i proizvodne procese postojećih tvrtki i obrta u gospodarstvu kroz poticanje unaprjeđenja poslovnih procesa proizvođača i pružatelja usluga. Na taj način bi se smanjio njihov okolišni otisak i okolišni otisak proizvoda i usluga u cilju smanjenja štetnih emisija. Također bi se povećala učinkovitost korištenja resursa, kao i udio obnovljive energije. Time se potiče energetski učinkovito i niskougljično zeleno gospodarstvo u skladu s klimatsko-energetskom politikom i regionalnim razvojem Hrvatske.

Za prijedlog mjere su detaljno obrazložene ciljane skupine, primjena i provedba, izvor financijskih sredstava, izvršna tijela, te tijela i metode praćenja provedbe. Također su dane procjene očekivanih ušteda energije do kraja 2019. i 2020. godine.

Primjedbe na ostale horizontalne mjere energetske učinkovitosti

Udruženje je također dalo primjedbe na poglavlje 3.1.7. „Ostale mjere energetske učinkovitosti horizontalne naravi“. Udruženje je posebice istaknulo propuste u mjerama H.5 i H.6. U mjeri H.5 koja se odnosi na program za suzbijanje energetskog siromaštva nije jasno razlučeno opće siromaštvo od energetskog siromaštva. Tu je i mjera H.6 vezana uz integrirani informacijski sustav praćenja provedbe politike EnU na koji postoji više primjedbi:

 • mjera ne razlikuje kućanstva i male obrte i ne uzima u obzir da mali obrti nemaju status pravne osobe s istim povlasticama i potporama kao tvrtke
 • prejudiciraju se vrste mjera energetske učinkovitosti i izostavljaju se učinkovite mjere obnovljivih izvora energije te nisu obrazloženi podaci za 10 godina
 • potrebno je istaknuti da Fond sufinancira izradu programa suzbijanja energetskog siromaštva. Korištenje sredstava iz strukturnih fondova prema važećem OP Konkurentnost i kohezija (OPKK) u ovom razdoblju za ovu namjenu nije moguće i te se mjere financiraju sredstvima za obnovu zgrada. Jedinice regionalne uprave i lokalne samouprave se moraju financijski uključiti u rješavanje problema energetskog siromaštva
 • osnovna sredstva za rad nacionalnog koordinacijskog tijela (NKT) ne može financirati Fond jer su za to predviđena sredstva iz proračuna. Isti problem je i sa sredstvima od prodaje emisijskih jedinica temeljem Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14).

Sufinanciranje car-sharinga i parkirališnih mjesta

U području energetske učinkovitosti u prometu, u poglavlju 3.4.4. „Glavne mjere za povećanje energetske učinkovitosti u prometu“ udruženje je dalo primjedbe na mjere T.2 do T.4 i T.7. U mjeri T.2 koja se odnosi na infrastrukturu za alternativna goriva udruženje je ukazalo na hitnost izmjene regulative, dati očitovanje na mjeru i način hitne provedbe. Za mjeru T.3 o promicanju integriranog i inteligentnog prometa te gradnju infrastrukture za alternativna goriva bilo je više primjedbi:

 • uvođenje car-sharing shema u gradovima je kao mjera već poticano u prethodnom razdoblju. Prema našem mišljenju ta je gospodarska djelatnost uspostavljena i nije potrebno daljnje sufinanciranje jer bi to predstavljalo narušavanje tržišne utakmice
 • u dijelu razvoja infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i regionalnoj razini Fond ne financira izgradnju parkirališnih mjesta. Njihova izgradnja mora biti predmet financiranja jedinica regionalne uprave i lokalne samouprave
 • dio oko uvođenja mogućnosti povlaštenog parkiranja za vozila nultih emisija ne smije biti predmet državnog dokumenta, već se to treba rješavati na lokalnim razinama
 • uvođenje zabrana prometovanja svih vozila kroz centralne dijelove gradova osim vozila nulte emisije ne smije biti predmet državnog dokumenta.

Financiranje energetski učinkovitih vozila i projekt ELEN

Osim gore navedenih mjera dosta primjedbi je bilo i na mjeru T.4 koja se odnosi na financijske poticaje za energetski učinkovita vozila. Prije svega ta mjera mora biti trajna i treba razmotriti i druge načine financiranje, ne samo putem Fonda. Osim toga ističemo:

 • fosilnih goriva (vozila diesel EURO 6 standarda) ne smiju biti predmet sufinanciranja od strane Fonda
 • potrebno je obuhvatiti obrte i jedinice lokalne samouprave radi poticanja mjere na lokalnoj razini
 • potrebno je uzeti u obzir zamjenu prethodno kupljenih EV s novim električnim vozilima i uspostaviti sheme za kupnju rabljenih električnih i plug-in hibridnih osobnih vozila
 • potrebno je obratiti pažnju na financiranje ove mjere prema raspoloživim sredstvima Fonda te uključiti i druge oblike sufinanciranja, npr. gotovinsko sufinanciranje, subvencija kamata, financiranje putem etičnih banaka, porezne olakšice, sufinanciranje premije osiguranja korištenje auto-cesta i sl.
 • za ciljne skupine ove mjere potrebno je navesti sve koji su spremni ulagati: javni sektor, pravne osobe, fizičke osobe.

U Mjeri T.7 koja se odnosi na HEP-ov projekt ELEN nije razumljivo zašto je projekt grupacije tvrtke HEP naveden kao mjera u državnom dokumentu. Taj projekt spada u razvoj osnovne djelatnosti i materijalnih sredstava tvrtke za koju se očekuje privatizacija. Postavlja se pitanje zašto onda nisu navedene sve tvrtke u Hrvatskoj koje planiraju iste mjere i projekte.

Sve primjedbe i komentare udruženja i drugih zainteresiranih strana možete pronaći na stranici e-savjetovanja.